E&ES > EUGISES 2012

GIS-education: Where are the boundaries?

8th European GIS Education Seminar
6-9 September, 2012
Leuven, Belgium

EUGISES 2012, LEUVEN, BelgiumEighth European GIS Education Seminar, 2012, Leuven
GIS-education: Where are the boundaries?