English version below

Speed dating: Stedelijke dynamiek

datum: maandag 20 februari 2017
uur: van 16 u. tot 18 u.
plaats: Arenbergkasteel – lokaal KAST 00.29
Kasteelpark Arenberg 1, 3001 Heverlee
doelgroep: wie bezig is met onderzoeksthema’s zoals stedelijke ontwikkeling, de stad van de toekomst, smart cities, duurzaamheid, openbaar vervoer, mobiliteit, energievoorzieningen in intelligente steden, wateroverlast in stedelijke gebieden, wonen, migratie, huisvesting, levensloopstudie, stedelijke omgeving en gezondheid, sport- en bewegingsbeleid, …

Informatienamiddag voor alle KU Leuven onderzoekers die onderzoek verrichten in het domein van de stedelijke dynamiek. In een ‘speed dating’ formule kunnen de deelnemende onderzoekers kennis nemen van het onderzoek dat in de KU Leuven gebeurt inzake stedelijke dynamiek en elkaars noden leren kennen. Tegelijk is het de bedoeling een wisselwerking tussen het KU Leuven onderzoek en Euricur tot stand te brengen en na te gaan hoe we op onderzoeksnoden van Eurocities kunnen ingaan.

Euricur (European Institute for Comparative Urban Research) bevordert en ontwikkelt internationaal, vergelijkend onderzoek en onderwijs over stedelijke ontwikkeling. Er is een nauwe band met Eurocities en andere organisaties die naar steden kijken vanuit een internationaal perspectief. Sinds het voorjaar van 2016 coördineert KU Leuven het Euricur netwerk van steden en universiteiten.
http://ees.kuleuven.be/euricur/
http://www.eurocities.eu/ 

Programma

16.00 u.   verwelkoming door rector Rik Torfs
16.10 u. inhoudelijke situering door vicerector Georges Gielen
16.20 u. speed dating
17.45 u conclusie en afsluiting

 

Registratie

Inschrijven is mogelijk tot donderdag 16 februari 2017 via deze link.


Speed dating: Urban dynamics

date: Monday February 20th, 2017
time: from 4 p.m. to 6 p.m.
place: Arenbergkasteel – lokaal KAST 00.29
Kasteelpark Arenberg 1, 3001 Heverlee
target group: researchers on research topics such as urban development, the city of the future, smart cities, sustainability, public transport, mobility, energy supplies in smart cities, flooding in urban areas, living, migration, housing, life course studies, urban environment and health, sports and movement policies, …

Information session for all KU Leuven researchers carrying out research in the field of urban dynamics. In a ‘speed dating’ formula, the participating researchers get acquainted with the research at KU Leuven on the subject of urban dynamics and they will get acquainted each othter’s needs. At the same time, the intention is to achieve an interaction between KU Leuven research and Euricur and to examine how we can answer to the research needs of Eurocities.

Euricur (European Institute for Comparative Urban Research) promotes and develops international, enriching research and education about urban development. The institute has a close connection with Eurocities and other organisations that are looking into cities in an international perspective. Since spring 2016 KU Leuven coordinates the Euricur network of cities and universities.
http://ees.kuleuven.be/euricur/
http://www.eurocities.eu/

Programme

4:00 pm   Welcome by rector Rik Torfs
4:10 pm Introduction by vice rector Georges Gielen
4:20 pm Speed dating
5:45 pm Conclusion and closing

 

RegistratON

Please register no later than 16 February 2017 via this link.